Actueel beleid
1 juli 20131 / 2

Op 18 juni heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland het bestemmingsplan Dwarsgracht en Jonen vastgesteld. Daarmee ligt er voor deze bijzondere kernen een actueel beleid voor de komende 10 jaar vast, waarin de zo kenmerkende karakteristieken ten volle zijn geborgd. Het vastgestelde bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

 

Tevens heeft de gemeenteraad op dezelfde avond een beheersverordening voor de gehele kern Giethoorn vastgesteld, om op die manier te voldoen aan de vereisten vanuit de Wro. Middels deze beheersverordening consolideert de gemeente de bestaande planologische situatie in het gebied. Ondertussen wordt doorgewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn, dat op korte termijn als voorontwerp ter inzage gelegd zal worden.

Dwarsgracht en Jonen in ontwerp
27 februari 20131 / 2

Op het voorontwerp bestemmingsplan Dwarsgracht en Jonen is een beperkt aantal inspraakreacties en vooroverlegreacties binnengekomen. Op grond van deze reacties is het bestemmingsplan aangepast, waarna het nu als ontwerp terinzage ligt. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met 9 april 2013. Het plan is opnieuw te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

 

Bestemmingsplan Dwarsgracht en Jonen ter inzage
31 oktober 20121 / 4

Het voorontwerp bestemmingsplan Dwarsgracht en Jonen ligt vanaf 31 oktober ter inzage. In het bestemmingsplan zijn op grond van de eerder verrichte analyse en inventarisatie de belangrijkste dragers die het identiteitsbeeld van beide kernen ondersteunen voor het gebied als geheel en specifiek per perceel vastgelegd. Het gaat daarbij onder meer om de landschapswaarden van het Natura2000 gebied De Wieden, beeldbepalende doorzichten, nokrichtingen, kapvormen en aan-/uitbouwen.

Het voorontwerp is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

Ook Giethoorn in kaart gebracht
4 juni 2012

Na de succesvolle inventarisatie van het beschermde dorpsgezicht van Dwarsgracht en Jonen, heeft de gemeente Steenwijkerland ons verzocht ook de identiteit van het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn in kaart te brengen. Een uitdagende klus ter inleiding op het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor dit karakteristieke waterdorp!

Inventarisatie in stijl
2 mei 20121 / 3

Tot nog niet zo lang geleden vervoerden de laatste boeren van Dwarsgracht hun koeien per boot (op de ‘bok’) naar de wei. In het veengebied verveenden de bewoners zoveel grond dat ieder huis op een eilandje kwam te staan. Een deel van de huizen en boerderijen is zodoende alleen over water te bereiken. Met een inventarisatie in stijl heeft OD205 samen met de gemeente Steenwijkerland vanaf het water alle percelen uitgebreid geïnventariseerd.

Unieke waterdorpen
5 maart 2012

De gemeente Steenwijkerland heeft ons gevraagd een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor twee unieke waterstreekdorpen: Dwarsgracht en Jonen. Beide zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht en liggen in het prachtige landschap van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Om de identiteit en eigenheid van de dorpen vast te kunnen leggen in het bestemmingsplan zullen wij van start gaan met een uitgebreide analyse en inventarisatie op kavelniveau, zodat bijzondere kwaliteiten van Dwarsgracht en Jonen geborgd en versterkt kunnen worden.

Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   cultuurhistorie   landelijk gebied
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente SteenwijkerlandPeriode: 2012Producten: identiteitskaarten, bestemmingsplanProgramma: drie waterstreekdorpen in Nationaal Park Weerribben-WiedenDe actualisatie van de bestemmingsplannen voor deze drie kernen, aangewezen als beschermd dorpsgezicht, voorafgegaan door het opstellen van Identiteitskaarten, op grond van analyse en inventarisatie van specifieke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten.