Leeksterveld laat groei zien
4 april 20111 / 2

Na de voorspoedige uitgifte van kavels in de eerste fase is in 2009 besloten om voor de tweede fase van Leeksterveld een bestemmingsplan conform nieuwe Wro vereisten op te stellen, waarin het eerder opgestelde bestemmingsplan voor de eerste fase integraal is opgenomen. Gelijk oplopend met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitplan aangescherpt ten behoeve van de nieuwe fase.

 

Het bestemmingsplan voorziet enerzijds in een flexibele regeling voor nieuwe ontwikkelingen, maar biedt anderzijds voldoende zekerheden gericht op bescherming en uitbouw van de bestaande ruimtelijke structuur en individuele belangen van onder meer de inmiddels gevestigde bedrijven. Naast de gebruikelijke onderzoeken speelde het onderzoek naar vraag, fasering en planning een zeer belangrijke rol bij het opstellen van het bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Leeksterveld zijn in april 2011 vastgesteld.

 

Het digitale bestemmingsplan kun je bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

 

De eerste fase
12 januari 2010

De gemeente Leek vervult een bijzondere, schragende functie binnen de regio Groningen-Assen. Binnen dat kader wordt het bedrijventerrein Leeksterveld ontwikkeld op een locatie ten noorden van de rijksweg A7 bij Leek. Het stedenbouwkundig masterplan voor Leeksterveld voorziet in een royale groene opzet, passend binnen het aanwezige houtsingellandschap. Naast de centrale beekdalzone, met hoogwaardige kleinere bedrijfspercelen rond een royale waterpartij, biedt de uitgekiende zonering en geleding van Leeksterveld tevens ruimte voor zichtzones langs de A7 en de entreewegen.

 

Gelet op de omvang van het plangebied en daarmee de looptijd en exploitatie, is gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Voor de realisatie van fase 1 zijn in januari 2005 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Bedrijventerrein Leeksterveld fase 1’ vastgesteld. In samenhang bieden deze plannen een stevig maar flexibel planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijventerrein.

 

Kwaliteit, diversiteit en duurzaamheid
4 oktober 20041 / 4

Het bedrijventerrein Leeksterveld zal ruimte bieden aan een breed scala van bedrijfsactiviteiten, met een grote verscheidenheid in vorm en uitstraling van de bedrijfsgebouwen. Naast de beeldkwaliteitsrichtlijnen die een zekere mate van ruimtelijk visuele samenhang in het bebouwingsbeeld nastreven, zal de openbare ruimte een belangrijk middel zijn om een ruimtelijke samenhang op het bedrijventerrein aan te brengen. In de structuur van de openbare ruimte zijn vier elementen van belang: de hoofdontsluiting langs een gehandhaafde steilrand, een ontsluitingslus rond het centrale beekdal, bedrijfsstraten waarvan de richting is gebaseerd op het oorspronkelijke agrarische verkavelingspatroon en de bijzondere gebieden, te weten het groene entreegebied en het centrale waterrijke beekdal. Deze laatste gebieden bieden iets extra’s aan Leeksterveld, zowel functioneel - bijvoorbeeld als lunchpauzegebied - als in visuele zin door hun parkachtige inrichting.

Een nieuw bedrijventerrein
2 oktober 2002

De gemeente Leek wil met het bedrijventerrein Leeksterveld een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam terrein realiseren voor de vestiging van lokale en regionale bedrijvigheid. De ligging aan de A7 en de landschappelijke situering en inrichting van het bedrijventerrein zijn daarbij belangrijke kenmerken. In een strategische verkenning zijn in oktober 2002 de meest kansrijke thema’s en maatregelen voor een duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling van het bedrijventerrein in beeld gebracht. Een goed ontworpen en verzorgd bedrijventerrein, dat door middel van zorgvuldig beheer ook in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige uitstraling behoudt is van groot belang voor de ondernemers die er zich vestigen. Om dit doel te bereiken worden verschillende instrumenten ingezet.

 

Allereerst wordt een stedenbouwkundig masterplan opgesteld, dat vertaald zal worden in een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zullen de planologisch relevante objectieve zaken worden vastgelegd. Het beeldkwaliteitplan Leeksterveld bevat vervolgens de uitwerking van de kwaliteitsaspecten van het bestemmingsplan Leeksterveld fase 1. Bij uitbreiding van het bedrijventerrein zal het beeldkwaliteitplan in grote lijn ook voor fase 2 gaan gelden. Bestemmingen, afmetingen en specifieke aanduidingen in het bestemmingsplan, en de eisen inzake de bebouwing, de inrichting van de bedrijventerreinen en de openbare ruimte zoals die in het beeldkwaliteitplan aan de orde komen ondersteunen elkaar.

 

Bedrijventerrein Leeksterveld

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente LeekPeriode: 2002-2011Producten: strategische verkenning, stedenbouwkundig masterplan, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplanProgramma: gefaseerde ontwikkeling bedrijventerrein van 40 haVoor het nieuwe bedrijventerrein Leeksterveld heeft ons bureau een stedenbouwkundig masterplan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan in verschillende fasen opgesteld. Dit, binnen de economische kernzone Groningen-Leek, geprojecteerde bedrijventerrein dient te voorzien in de zogenaamde schraagfunctie die aan de gemeenten Noordenveld en Leek is toegekend. In totaal gaat het om een
40 ha groot bedrijventerrein, ontwikkeld in een royale groene opzet.