Conservering en flexibiliteit
13 september 20111 / 3

Het bestemmingsplan ‘Laren Noord’ is opgesteld in het kader van de actualiseringsslag bestemmingsplannen van de gemeente Laren. Het betreft een conserverend plan, waarin het beleidsdocument ‘Groene Vingers’ in sterke mate leidend is geweest voor de planopzet. Het plangebied bevat naast woonbebouwing ook specifieke functies zoals het voormalig sanatorium Juliana-Oost, landgoederen (waaronder complex beschermde buitenplaats Larenberg), Laarder Engen en bos- en natuurgebied.

 

Ter bescherming van het karakter van Laren als fraai, groen en kleinschalig dorp zijn diverse beschermingsregelingen in het plan opgenomen, die de in het gebied aanwezige cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden beogen te beschermen en een verdere verdichting van het plangebied dienen tegen te gaan. Desondanks wordt het plangebied niet ‘op slot’ gezet, maar wordt ruimte geboden aan kleinschalige ontwikkelingen, mits geen aantasting van bovengenoemde waarden plaatsvindt.

 

In september 2011 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Laren vastgesteld. Het bestemmingsplan vind je digitaal op ruimtelijkeplannen.nl.

In gesprek met bewoners
15 oktober 2010

In het kader van terinzagelegging van zowel het voorontwerp- als het ontwerpbestemmingsplan ‘Laren Noord’ zijn informatieavonden georganiseerd, waarbij onze planoloog Arjen Stam de opzet van het plan heeft toegelicht en de bewoners van de wijk in de gelegenheid zijn gesteld vragen te stellen over het plan en hun reacties kenbaar te maken. Beide avonden werden goed bezocht door betrokken en positief kritische Larenaars, die met name de zorg om aantasting van de zo kenmerkende groenstructuur deelden. Over en weer werden het idee achter de planvorming en zorgen, wensen en vragen over de bestemmingsplanregelingen gedeeld. Goede gelegenheden om op een opbouwende manier samen te werken aan een toekomstbestendig bestemmingsplan, van en voor Laren.

Behoud van Larens Groenstructuur
4 april 20101 / 5

Het brinkdorp Laren heeft een zeer fraaie en kenmerkende groenstructuur. Vanuit de omliggende bossen en heiden dringt het groen tot ver in het dorp door. De aanwezige eng-restanten en landgoederen vormen daarnaast een fysieke verwijzing naar het verleden. Zij spelen een cruciale rol in de ruimtelijke beleving van het historisch gegroeide landschap. Een netwerk van groene lanen en grote, groene kavels geven daarbij cachet aan de groene identiteit van het dorp.

 

Om deze kwaliteit te kunnen behouden en versterken is door ons bureau het visiedocument ‘Groene Vingers’ opgesteld. Dit document dient als onderlegger voor de actualisatie van de gemeentelijke bestemmingsplannen. De visie dient om de mogelijke invloed van plannen op het groene karakter van Laren te toetsen en te wegen en biedt een instrumentarium om het beeld van de (geschetste) gewenste groenstructuur van Laren in de nieuwe bestemmingsplannen te bewaken.

 

Op basis van een uitgebreide inventarisatie en analyse is een visie opgesteld waarbinnen de verschillende groenaspecten op diverse schaalniveau’s zijn benoemd. Per aspect is vervolgens bepaald op welke manier en in welke mate deze bijdraagt aan het groene karakter van Laren. Op basis hiervan is een methodiek ontwikkeld voor behoud en versterking, die aan de hand van een fictieve casus is toegelicht.

 

‘Groene Vingers’ is in april 2010 door de gemeenteraad van Laren vastgesteld.

Laren Noord

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   visie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente LarenPeriode: 2009-2011Producten: groenvisie, bestemmingsplanProgramma: gemeentelijk grondgebied, woongebied ca. 150 ha.Het opstellen van een visie op de groenstructuur van Laren en actualisatie van het bestemmingsplan voor een (groen) woongebied.