Ruimte voor initiatief
25 juli 20131 / 2

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 11 juni 2013 het bestemmingsplan 's-Gravenweg 2013 vastgesteld. Daarmee is, tezamen met onder meer de bestemmingsplannen Moordrecht Buiten en Nijverheidscentrum, een belangrijke stap gezet in het actualisatietraject van alle gemeentelijke bestemmingsplannen. 

 

Maar wellicht nog belangrijker is dat er, met oog voor de landschappelijke karakteristiek van het gebied, ruimte is geschapen voor initiatieven die de leefbaarheid van dit historische lint ten goede komen. Een flexibel bestemmingsplan derhalve, maar ook met strikte bepalingen om de kwaliteiten van de 's-Gravenweg te borgen.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerp ter inzage
7 maart 20131 / 2

De gemeente Zuidplas heeft besloten meer ruimte te bieden aan het realiseren van opstallen op woonpercelen langs de 's-Gravenweg, met inachtneming en bewaring van de aanwezige landschappelijke waarden. Om de kaders hiervoor vast te leggen is een nota van uitgangspunten opgesteld.

 

Deze is nu vertaald in het ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf vandaag ter inzage ligt. De verruimde bouwmogelijkheden zijn middels een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt, waarbij telkens de afweging gemaakt kan worden of de voorgestane ontwikkeling past binnen de landschappelijke karakteristiek van het gebied. 

 

Voor het overige is binnen het plangebied primair conserverend bestemd, op basis van geldende rechten en de uitgevoerde gebiedsinventarisatie. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website en via ruimtelijkeplannen.nl.

 

In het veld
1 januari 20121 / 2

Als eerste stap in het proces om tot een bestemmingsplan te komen is een grondige en zorgvuldige veldinventarisatie uitgevoerd. Samen met de gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving zijn vrijwel alle percelen in het plangebied bezocht en zijn afwijkingen ten opzichte van vigerende regelgeving in kaart gebracht. De gebieds- en feitenkennis van de gemeentelijke toezichthouders gecombineerd met de gedegen analyse van ons bureau vooraf, bleek een gouden combinatie om tot een zorgvuldige en efficiënte inventarisatie te komen. Een zeer positieve samenwerking dus, als opmaat voor een goed onderbouwd en breed gedragen bestemmingsplan.

Nieuwe opdracht
1 oktober 2011

Onze eerste opdracht onder de naam OD205! Voor de gemeente Zuidplas gaan wij aan de slag met het bestemmingsplan ’s-Gravenweg. Het betreft een plan in het kader van de actualiseringsslag bestemmingsplannen binnen de gemeente. De 's-Gravenweg is een oude weg en buurtschap tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en de Rotterdamse wijk Kralingen. Het is ook de weg waarnaar het Nederlandse gezegde ‘Zo oud als de weg naar Kralingen’ verwijst. De weg heeft nog grotendeels zijn landelijke karakter behouden als smalle polderweg met wilgen aan weerszijden. De relatie met het achterliggende polderlandschap aan de zuidzijde heeft nadrukkelijk de aandacht bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. In samenwerking met de gemeente gaan wij vol enthousiasme aan de slag om deze unieke, historische kenmerken in het bestemmingsplan te waarborgen.

‘s-Gravenweg Nieuwerkerk a/d IJssel

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan
Project Details

Opdrachtgever: gemeente ZuidplasPeriode: 2012Producten: bestemmingsplanProgramma: bebouwingslint nabij kern Nieuw0erkerk a/d IJssel, ca. 45 haActualisatie van bestemmingsplan voor lintbebouwing in een historisch lint