Gerealiseerd
1 juli 2006
Bewoners en hun woonomgeving
1 januari 20021 / 2

De woningen in Beekveld krijgen een individuele expressie. Bewoners hebben zoveel mogelijk invloed op de vorm en inrichting van de woningen. De woning is de individuele plek die geborgenheid biedt. De woonomgeving is de gemeenschappelijke ruimte. Die gemeenschappelijkheid komt onder andere tot uitdrukking in de aanwezigheid van kleine verblijfsruimtes in de meeste straten, waar bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen laten plaatsvinden.

De straten hebben een inforrmeel en luw karakter. Ze zijn zo smal mogelijk ontworpen en er vindt geen parkeren plaats. Dit gebeurt in parkeerhofjes en op het erf van de woningen. Parkeren is in de straten niet toegestaan, maar vindt plaats op eigen terrein op het erf.

Stedenbouwkundig ontwerp
31 december 2001
Duurzaam watersysteem als drager voor de wijk
1 december 20011 / 3

De Vinexwijk De Eschmarke kent een duurzaam watersysteem waarin de Heutinkbeek een belangrijke rol speelt. Het hemelwater in Beekveld wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem zodat een natuurlijke, vertraagde afvoer naar de beek plaats kan vinden. In de woonbuurt is een stelsel van straatgoten ontworpen die het water transporteren naar wadi’s. De wadi’s liggen zoveel mogelijk centraal in de woonbuurt, direct nabij de beek. De beekloop en de wadi’s, die een geheel natuurlijke, streekeigen inrichting krijgen, vormen in landschappelijk opzicht één geheel. Omdat de inrichting van de waterafvoer direct afhankelijk is van het hoogteverloop van het maaiveld, is ook de stedenbouwkundige structuur van de woonbuurt hier direct op gebaseerd.

Beeldkwaliteitsplan
1 december 2001

Beekveld is een kleine woonbuurt met een dorps karakter. Dat dorpse karakter komt tot uitdrukking in de gevarieerde straatbeelden, de individuele expressie van de woningen en de toepassing van traditionele bouwvormen. Om een voldoende samenhangende basis te bieden voor deze gevarieerdheid is een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over bouwmassa en -vormen en kleur- en materiaalgebruik.

Beekveld, Eschmarke Enschede

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   buitenruimte   duurzaamheid   nieuwe woongebieden
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente Enschede, projectbureau De EschmarkePeriode:Producten: stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplanProgramma: 250 woningenDe opdracht bestond uit het ontwerpen van een woonbuurt met een dorps beeld, waarvan de identiteit was gebaseerd op de karakteristiek van het landschap, met grote aandacht voor duurzame waterhuishouding en energiebeheer.

 

Beekveld ligt op de rand van de stuwwal ten oosten van Enschede, op de grens van het smalle beekdal van de Glanerbeek. Door het plangebied stroomde voorheen de Heutinkbeek die uitmondde in de Glanerbeek. Beide beken zijn zogenaamde houtwalbeken: meanderende smalle stroompjes aan beide zijden omgeven door dichte opgaande beplanting. In de voor het overige open, natte heide en graslandgebieden vormden deze beken opvallende elementen. Het is deze landschappelijke beeldkarakteristiek die de basis vormt voor het stedenbouwkundig ontwerp van Beekveld. In de woonbuurt vormt de nieuwe Heutinkbeek het centrale element.