Strategische deelprojecten
31 december 20091 / 3

De integrale visie voor het masterplan is uitgewerkt in modules waarin een aantal strategische deelprojecten worden geformuleerd. Vervolgens is in de Business Case bekeken welke kosten er met elk deelproject gemoeid zijn. Voor drie deelprojecten is een nadere uitwerking onderzocht in een een ontwerpstudie.

Samenwerking
1 november 20091 / 4

Om de gestelde doelen te bereiken is nauw samengewerkt met diverse publieke en private partijen. Tijdens verschillende workshop hebben de gemeentes Lansingerland en Pijancker-Nooddorp, het Hoogheemraadschap Delfland, de Provincie Zuid-Holland, LTO Noord Glaskracht, VNO-NVW, Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam de kans gekregen om hun visie op de opgave neer te leggen bij de ontwerpers. Het masterplan Oostland / Groenzone Berkel-Pijnacker is daardoor een breed gedragen plan.

Oostland / Groenzone Pijnacker-Nootdorp

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   duurzaamheid   landelijk gebied   visie   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-NootdorpPeriode: 2009Producten: Masterplan; Business case; uitwerkingstudies van strategische projectenProgramma:In de Notal Ruimte wordt het gebied Westland-Oostland aangewezen als één van de vijf Greenports. Herstructurering vormt de motor om te komen tot verduurzaming van het glastuinbouwcluster. Richtinggevend voor de gebiedsvisie, die de basis vormt voor het masterplan Oostland / Groenzone Berkel-Pijnacker, is de specifieke plek die het gebied inneemt binnen de Greenport Westland-Oostland en in de Groenblauwe Slinger. Bijzonder voor het gebied  is de nauwe relatie met enerzijds het woongebied, met name van de kern Pijnacker, en anderzijds met een groengebied met (in de toekomst) belangrijke recreatieve, ecologische en waterhuishoudkundige waarden. Op basis hiervan is voor het glastuinbouwgebied gekozen voor een planconcept, waarin weliswaar de glastuinbouw als primaire functie centraal staat, maar waarbij in schaal en structuur een synthese wordt gezocht met de groene en blauwe functies in het gebied.

.