Hoe vorm te geven aan een woonlandschap?
1 december 20051 / 4

Een woonlandschap is een vorm van habitat waarbij de woningen en de inrichting van de buitenruimte ondergeschikt zijn gesteld aan het landschap. De opgave voor het ontwikkelen van een woonlandschap ligt dus met name in het zoveel mogelijk in tact laten van het aanwezige landschap en dit waar mogelijk te versterken. Hierbij is de herkenning van de onderliggende landschapspatronen en het leggen van verbanden met de ontwikkeling van het landschap en de occupatie in de tijd, van grote betekenis.

 

Het woonlandschap bestaat uit bouwstenen: velden waar nieuwe groene (in de vorm van landschapsbouw of -functies) en rode ontwikkelingen (woningbouw) kunnen plaatsvinden en een dragerstructuur gevormd door de in het plangebied aanwezige linten. De velden zijn afgestemd op de oorspronkelijke landschapsstructuur. Door de afwisseling van groene en rode velden ontstaat een “patchwork” van kleinschalige woongebieden en groengebieden, verweven met het bestaande landschap en de aanwezige infrastructuur.

 

Bij het ontwerpen van woningen en de inrichting van de openbare ruimte moet gestreefd worden naar harmonische inpassing van vormen, materialen, kleurgebruik, en dergelijke. Er zijn daarom een aantal algemene regels. Er wordt gestreefd naar een consistent sterk beeld, waar variatie per deelgebied mogelijk is.

 

In een van de deelgebieden wordt gestreefd naar de aanleg van bospercelen in aanvulling op bestaand bos en bebouwing in de vorm van nieuwe landgoederen. Een landhuis, bestaand uit 8 appartementen, ligt op een bebost kavel.

 

De linten zijn de dragers van het landschap en daar wordt voorzichtig mee omgesprongen. Nieuwe velden blijven op afstand en de karakteristieke bebouwingsprincipes van de bestaande linten worden doorgetrokken voor nieuwe invullingen.

 

'Wonen in het groen' - Heiloo en Castricum

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   nieuwe woongebieden
Project Details

Opdrachtgever: gemeente Heiloo i.s.m. gemeente Castricum en Provincie Noord-HollandPeriode: 2005Producten: beeldkwaliteitsplanProgramma:Op basis van de intentieverklaring 'Wonen in het Groen en A9-aansluiting Heiloo/Limmen' wordt door de gemeenten Heiloo en Castricum en de provincie Noord-Holland gewerkt aan de uitwerking van het Planconcept Wonen in het Groen.  Een onderdeel hiervan zijn woningen op de strandwal, waarvoor wij het beeldkwaliteitsplan ontwikkelden.

Het beeldkwaliteitsplan laat zien hoe de bestaande landschappelijk onderlegger van strandwallen, een nieuwe ruimtelijke structuur en nieuwe bebouwing samen één woonlandschap kunnen gaan vormen.