workshop Cradle 2 Cradle
7 oktober 2016

De ontwikkeling van een bedrijventerrein zoals dat voorheen ging, gaat anno 2016 niet meer. Met de Cradle to Cradle (C2C) gedachte legt de gemeente de lat voor Ambachtsezoom nog een stukje hoger. Én die lag al hoog. Een goede ontwikkeling vinden wij.

 

Dat betekend dat we opnieuw vanuit de kern nadenken en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van Ambachtsezoom, bewust maken, dat een dergelijke ontwikkeling in feite één groot systeem is dat in werkelijk alles met elkaar samenwerkt. Zo zijn de afvalstoffen van het ene bedrijfsproces een waardevolle grondstof voor de andere. En zullen de gebouwen niet als gebruiksobject worden benaderd, maar als een grondstoffendepot dat over 40 jaar zijn waarde nog heeft in de vorm van een materialenbank.

 

Afgelopen maandag hebben we onder de bezielende leiding van Joop Joost Hietbrink, Owen Zachariasse en Koert Damstra van Zachariasse Consultancy een inspirerende workshop gehad om dat extra stapje met elkaar te nemen.

Bestemmingsplan vastgesteld
2 december 2014

Na een lang en intensief traject is gisteravond het bestemmingsplan Ambachtsezoom vastgesteld. In dit globale bestemmingsplan worden de essenties van het stedenbouwkundig plan en het Handboek Beeld geborgd, maar bestaat ook nog veel flexibiliteit voor de nadere uitwerking.

 

Een zorgvuldige toepassing van de ladder duurzame verstedelijking heeft er onder meer toe geleid dat perifere detailhandel in het plangebied niet is toegestaan; een heet hangijzer voor enkele politieke partijen die dit - gezien concrete interesse van een ondernemer - in strijd achten met de vrije marktwerking.

 

Na de eerste grondafname vorige maand is de vaststelling van het bestemmingsplan wederom een belangrijke stap richting realisatie van dit hoogwaardige en duurzame bedrijventerrein. Wij blijven graag ons steentje bijdragen!

 

NB: Raad van State heeft het plan in augustus 2015 vernietigd op grond van strijdigheid met provinciaal beleid.

inspireren en faciliteren
9 april 2013

Om te komen tot een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein is het van belang dat alle betrokken partijen ervan doordrongen zijn dat het beoogde kwaliteitsniveau een gezamenlijke taak is. In de Handboeken BEELD & DUURZAAMHEID wordt inzicht gegeven in de ambities, de visie, de kwaliteit van de buitenruimte, de kwaliteit van de kavelinrichting en van de uiteindelijke bebouwing van het nieuwe werklandschap Ambachtsezoom. Gedurende het hele proces van concept tot realisatie dient dit handboek als leidraad voor alle nieuwe ontwikkelingen (gemeente en andere initiatiefnemers) op het gebied van beeldkwaliteit en duurzame ontwikkeling.

 

Op korte termijn zullen de door OD205 opgestelde Handboeken worden vastgesteld.

Verdiepingsslag Ambachtsezoom
1 december 2011

Ons bureau is met de vervolgfase op het stedenbouwkundig plan begonnen: Met het ontwikkelen van een cascoplan, een kwaliteitshandboek beeld en duurzaamheid en een bestemmingsplan gaan we hoopvol het nieuwe jaar in.

Hoogheemraadschap conservatief ten opzichte van watercompensatie Groene Daken
24 oktober 2011

Het Hoogheemraadschap Hollandse Delta heeft ondanks een aantal constructieve gesprekken, aangegeven de groene daken niet mee te tellen als compensatie in de wateropgave van het plangebied. Voor de totale opgave houden zij vast aan de gestelde 10% berging in oppervlaktewater. Het ingenieuze en vooruitstrevende waterbergingssysteem van [groene daken – wadi’s – oppervlaktewater] verliest daarmee dus een belangrijke schakel voor de piekberging, waardoor het hele systeem zal moeten worden omgegooid. In het kader van duurzaam bouwen en toekomstbestendig bouwen bieden de groene daken nog steeds tal van mogelijkheden. Te denken valt aan; hoge isolatiewaarde, minder onderhoud daken, ecologisch daklandschap en piekberging voor de toekomst. Wij zullen blijven knokken voor de verwezenlijking ervan!

Bewonersmiddag bedrijventerrein Ambachtsezoom druk bezocht
8 september 2011
Naar aanleiding van de positieve reacties van de politiek op het stedenbouwkundig plan voor Ambachtsezoom heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een informatiemiddag georganiseerd, waarbij onze stedenbouwkundige Danny Nelemans tekst en uitleg gaf. Ook konden bewoners uit de directe omgeving vragen stellen en input leveren voor de uitwerking. Op de drukbezochte middag heeft de betrokken wethouder ook uitgebreid stilgestaan bij de nog te nemen stappen tot de uiteindelijke realisatie.
Gemeenteraad neemt ambitie voor duurzame ontwikkeling over
23 juni 2011

Net voor het zomerreces mocht Ralf Hottenträger aan de Raadscommissie de speerpunten van ons plan uitleggen. Onder grote belangstelling van onder meer bewoners uit de omgeving kwam met name het aspect duurzaamheid uitgebreid aan de orde. Ondanks de verschillen in opvatting van de diverse fracties en insprekers was de conclusie van de commissie ondubbelzinnig; het gepresenteerde stedenbouwkundig plan doet er alles aan om een duurzaam bedrijventerrein mogelijk te maken dat ook nog eens een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de entree van Hendrik-Ido-Ambacht. Het plan werd doorverwezen naar de formele raadszitting en daar vervolgens vastgesteld.

B&W zien duurzame toekomst voor Hendrik-Ido-Ambacht
25 januari 20111 / 2

Vandaag heeft onze stedenbouwkundige Ralf Hottenträger een presentatie aan B&W gegeven. Niet alleen het eindresultaat kwam uitvoerig ter sprake, maar alle modellen met de bijbehorende afwegingen passeerden de revue. Het college toonde zich zeer ingenomen met het proces en het resultaat. De gepresenteerde voorkeursvariant kon B&W overtuigen en we gaan door met de uitwerking ervan!

Verplicht toepassen Groene daken voor Ambachtsezoom
1 oktober 2010
De gestelde duurzaamheidambitie vind haar weerslag in het centrale ‘werk- en daklandschap’, een geheel nieuw milieu met een brede differentiatie in bedrijfsgrootte en -vorm, waarbij de gemene deler de vegetatie op het dak en aan de gevel zal zijn. Door deze ingreep vinden de redelijk standaard te noemen programmaonderdelen langzamerhand een plek in een verantwoord, duurzaam en prettig werklandschap.
Overgangszones zorgen voor verankering in de bestaande context
1 september 20101 / 3

Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom ligt opgesloten tussen bestaand stedelijk gebied en zal in de toekomst een belangrijke schakel zijn in de route vanaf de A16. Langs de kwetsbare randen van het gebied zijn bijzondere ruimtelijk-functionele milieus ontworpen. Deze grijpen aan op aanwezige kwaliteiten en zorgen voor een inbedding van het bedrijvengebied in de reeds aanwezige structuren.

opdracht stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Ambachtsezoom
12 juli 20101 / 3

De regio Drechtsteden heeft van oorsprong een sterke economie in de staal- en de maritieme sectoren. In het kielzog van deze regionale bedrijvigheid is een enorme vraag naar voornamelijk (middel) kleine vestigingslocaties. Om aan deze behoefte te voldoen wordt ten noordwesten van de A16 het bedrijventerrein Ambachtsezoom ontwikkeld. In concurrentie hebben wij de opdracht verworven voor het stedenbouwkundig plan van dit bedrijventerrein in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Voor dit nieuwe werklandschap heeft de gemeente hoge en duurzame ambities.

Ambachtsezoom Hendrik-Ido-Ambacht

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   cascoplan   duurzaamheid   infrastructuur   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-AmbachtPeriode: 2010 - hedenProducten: stedenbouwkundige plan, cascoplan, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplanProgramma: 32 ha bedrijventerrein voor kleine regionale ondernemersHet ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein begint met het creëren van de juiste basis: een uitgekiend raamwerk op stedenbouwkundig niveau. Een robuuste structuur met voldoende flexibiliteit voor de invulling, zodat condities worden geschapen voor een lange levensduur. Voor bedrijventerrein Ambachtsezoom is door ons, met het onderliggende polderlandschap als basis, een stevig organisatiemodel ontworpen voor een eigentijds werklandschap. De ‘backbone’ is een ruimte met een 650 meter lange tocht, die het groenblauwe hart van het plan vormt, met een weidsheid die uitstekend bij het polderlandschap past.

De weg langs het bedrijventerrein is door ons landschappelijk opgewaardeerd tot entree van de stad.