Borging stedenbouwkundige kwaliteit
6 juli 20121 / 2

Na het vooroverleg en een grondige stedenbouwkundige analyse is het ontwerpbestemmingsplan gereed voor terinzagelegging. Op grond van genoemde analyse zijn specifieke regelingen voor dakopbouwen en dakkapellen opgenomen. Daarnaast is de bestaande groenstructuur steviger vastgelegd en zijn beschermingsregelingen opgenomen voor karakteristieke (historische) ensembles. Voor deze gebieden is een beeldkwaliteitplan opgesteld. De karakteristieke eigenschappen worden zodoende bij herbouw of herinrichting geborgd en middels een sloopvergunningstelsel worden braakliggende terreinen voorkomen.

Gedetailleerd maar flexibel
13 september 20111 / 3

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de kern Wateringen is opgezet als een conserverend plan, waarbij de vigerende bestemmingen leidend zijn. In het centrum is gezocht naar de nodige flexibiliteit, om de leefbaarheid van het dorp te kunnen versterken en om leegstand tegen te kunnen gaan. Daartoe heeft het winkelcentrum de ruime bestemming Centrum gekregen en de aanloopstraten naar het winkelcentrum de bestemming Gemengd. Hierdoor wordt uitwisseling van functies in deze gebieden mogelijk gemaakt.

Kern Wateringen

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   cultuurhistorie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente WestlandPeriode: 2011-2016Producten: BestemmingsplanProgramma: Woonkern WateringenIn het kader van de actualisering bestemmingsplannen van de gemeente Westland worden alle vigerende plannen voor de woonkern Wateringen in een nieuw, conserverend plan ondergebracht.