Ambities in woord en beeld
26 juni 20101 / 4

In het begin van het proces om tot een visiedocument te komen, zijn wij alle bestaande beleidsstukken van de 8 betrokken gemeentes nagegaan en hebben deze samengevat  Op deze wijze is een beeld ontstaan welke uitdagingen reeds in concrete plannen en activiteiten omgezet worden, waar fricties zijn ontstaan en welke terreinen nog onontgonnen zijn. 

 

De spelers en belanghebbenden in de glastuinbouwwereld werden door ons via een interactief proces middels een expertmeeting en een werkconferentie betrokken. Om het glastuinbouwcluster goed in beeld te krijgen, is in woord en beeld vastgelegd wat het duurzame glastuinbouwareaal is, welke uitbreidingsmogelijkheden er nog zijn en welke transformaties van glasclusters nog kunnen worden verwacht. 

 

Uit de uitdagingen, het bestaand beleid en de visie voor 2020 werden vervolgens de volgende ambities geformuleerd:  - De dynamische Greenport

- De bereikbare Greenport

- De duurzame Greenport

- De 'droge-voeten-Greenport'

- De groene Greenport

- Het wonen en het glas

- Werken in Greenport Kennisnetwerk

- Groeidiamant van de Zuidvleugel

 

Alle ambities zijn aangedragen voor verdere uitwerking in beleidsplannen voor de Greenports. Daarnaast zijn de ambities vertaald naar initiatieven en concrete projecten.

 

Als vervolg op het succesvolle traject van de visievorming heeft ons bureau Project Oostland, Groenzone Berkel-Pijnackker exemplarisch uitgewerkt.

 

De visie is opgesteld in samenwerking met Ben Kuipers.  

Greenport Westland-Oostland

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   duurzaamheid   landelijk gebied   visie
Project Details

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Greenport Westland-OostlandPeriode: 2006-2010Producten: Integrale visieProgramma: glastuinbouwgebied met ca. 4.200 ha glasIn de Nota Ruimte heeft het Rijk de Greenports in Nederland als ruimtelijk-economische concentratie-gebieden benoemd. Om de sterke positie nu en in de toekomst te be-houden zijn er uitvoeringsafspraken gemaakt.

Eén van die afspraken betreft het opstellen van één integrale visie per Greenport. De integrale visie Green-port Westland-Oostland omvat het grondgebied van acht gemeenten, waar aan het glastuinbouwcluster duurzaam ruimte wordt geboden om zich te (blijven) vestigen en ontwikkelen. De visie richt zich op de periode tot 2020.