INFOAVOND OOST
18 mei 2017

Sinds 2015 werken wij met veel enthousisme aan de stedenbouwkundige planvorming van De Volgerlanden-Oost. Een nieuwe deel van de stadswijk met een prachtige ligging tussen het Sophiapark en rivier De Noord.

 

Medio april konden wij het stedenbouw-kundig plan aan de bewoners presen-teren. Een bomvolle grote zaal van cultuurcentrum Cascade luisterde naar en praatte met de projectorganisatie, de verantwoordelijke wethouder en met od205, ontwerper van 'Oost'.

 

Natuurlijk was er kritiek en was er toe-

stemming; afkeuring en lofbetuigingen.

Over het algemeen werd het steden-bouwkundig plan hoog gewaardeerd.

 

Mooi dat onze inspanningen om op basis van aanwezige kenmerken een heel eigen karakter aan de wijk toe te kennen bij bewoners zo goed aanslaat.

Een flexibel bestemmingsplan
15 januari 2013

Ondanks een woningmarkt die zwaar onder druk staat wordt in De Volgerlanden nog volop ontwikkeld. Bouwfonds neemt hierin als ontwikkelaar haar verantwoordelijkheid en gaat met een vernieuwende verkoopstrategie voort om een grote diversiteit aan woningen toe te voegen en de wijk zo aantrekkelijk te maken en te houden voor jong en oud. 

 

Voor deze vernieuwende verkoopstrategie is een flexibel bestemmingsplan vereist, zodat bouwinitiatieven snel van de grond kunnen komen. Wij hebben opdracht gekregen om dit bestemmingsplan op te stellen en werken hieraan uiteraard graag mee, om de woningmarkt een impuls te geven en ruimte te bieden voor de verdere ontwikkeling van deze prachtige wijk.

OD205 levert Inrichtingsplan De Volgerlanden
9 november 20121 / 3

De stagnerende woningmarkt trekt hier en daar weer langzaam aan en dat resulteert in De Volgerlanden in de herontwikkeling van Cluster 4.4b & 4.5.

 

De nieuwe verkaveling vraagt om een andere inrichting van de buitenruimte en daaraan gekoppelde parkeeroplossing. Deze is gevonden in drie parkeerhoven die aan de kopse kant grenzen aan de Laan van Welhorst. Om de parkeerhoven vanaf de hoofdontsluiting aan het zicht te onttrekken is ingezet op een groene afscheiding voorzien van een verhoogd talud, waardoor er een zitgelegenheid ontstaat. Om de relatie met het water te versterken en om de lange kademuur op een logische manier te breken, is op een aantal strategische plaatsen een talud aangebracht.

Bestemmingsplan De Volgerlanden-West vastgesteld
7 mei 2012

De woonwijk De Volgerlanden is een wijk in ontwikkeling. Ten behoeve van de realisatie van de woningen in het westelijk deel van de wijk is binnen het kader van een globaal bestemmingsplan uit 1999 een tiental uitwerkingsplannen opgesteld. Het bestemmingsplan ‘De Volgerlanden-West’ is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen. Niet alleen vanwege de actualiseringplicht conform de Wro, maar ook omdat door de vele uitwerkingsplannen een lappendeken aan plannen is ontstaan en het moederplan een (te ) globaal karakter heeft. 

 

Bestemmingsplan ‘De Volgerlanden-West’ is overwegend conserverend en gedetailleerd van aard, zodat een eenduidige en adequate regeling ontstaat als toetsingskader voor de beoordeling van bouwaanvragen. Voor de nog te ontwikkelen delen binnen het bestemmingsplangebied is een globalere regeling opgesteld. Aan de hand van een analyse van de bestaande (stedenbouwkundige) structuur is het plangebied in beeld gebracht. Vervolgens zijn keuzes gemaakt voor behoud en versterking van de karakteristieke elementen in het plangebied, welke zijn vertaald in een praktische en hanteerbare juridische regeling. Bijzondere bepalingen zijn in het plan opgenomen voor de Sophiaspoortunnel, welke van oost naar west het plangebied doorkruist, en daarmee, met de daarboven gesitueerde parkstructuur, een structurerend element is voor de wijk.  

 

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft het bestemmingsplan De Volgerlanden-West op 7 mei 2012  vastgesteld. Klik hier om het plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. 

De Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   buitenruimte   nieuwe woongebieden
Project Details

Opdrachtgever: Projectorganisatie De VolgerlandenPeriode: 2009-hedenProducten: stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, inrichtingsplannen, studies, projectbesluitenProgramma: Vinex-wijk van ca. 4.800 woningenIn Hendrik-Ido-Ambacht, grenzend aan de buurgemeente Zwijndrecht, ligt nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Voortkomend uit een gewonnen openbare aanbesteding werken wij voor de projectorganisatie aan het hele spectrum van de stedenbouwkundige planvorming