Website in de lucht
26 mei 2012

Nieuwsgierig naar de voortgang van het project Maaslandse Dam? Neem eens een kijkje op de nieuwe website www.maaslandsedam.nl!

Een flexibel bestemmingsplan
27 september 2011

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Maaslandse Dam is een volgende belangrijke stap gezet in het ontwikkelingstraject voor dit bijzondere transformatiegebied. In de geest van het project – ruimte voor ondernemen – is het bestemmingsplan relatief globaal en flexibel van opzet. Voor de ‘kamers’ in het te ontwikkelen gebied zijn, met het cascoplan als basis, bouwvlakken binnen een gemengde bestemming opgenomen, waarbinnen de functionele- en bebouwingsmogelijkheden in grote lijn zijn bepaald. Op deze manier zijn de gewenste kwaliteit en openheid van het plangebied gegarandeerd. 

Binnen de gemengde bestemming is een directe link gelegd met het beeldkwaliteitplan, als toetsingskader voor elke ontwikkeling. In samenhang met dit beeldkwaliteitplan vormt het bestemmingsplan daardoor een helder planologisch-juridisch kader, op grond waarvan omgevingsvergunningen kunnen worden verleend (of afgewezen, indien een specifieke ontwikkeling het gewenste karakter van Maaslandse Dam aantast). Behalve het voormalig kassengebied dat een transformatie ondergaat, behelst het bestemmingsplan ook de bestaande lintbebouwing langs de Oost- en Zuidgaag. Deze bestaande bebouwing is conserverend en gedetailleerd bestemd.  

Een stevig raamwerk
26 juni 2010

Na het gereedkomen en de vaststelling van het BKP kreeg ons bureau de opdracht een maatvast en civieltechnisch uitgewerkte onderlegger voor de toekomstige ontwikkeling op te stellen.

 

Een boeiende klus, zeker omdat ons ongebruikelijk concept veel praktische vragen opriep. Hoe wordt grond uitgegeven, wie is voor wat verantwoordelijk, is het onderhoud door de Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente aanvaardbaar, enz.

Wij hebben de opgave in een 'cascoplan' gevangen; dit is in feite een inrichtingsplan op hoofdlijnen voor de opzet en inrichting van het plangebied buiten de zones waarin gebouwd kan worden. Het ontwerpen van het cascoplan was een zoektocht naar de juiste sfeer en de juiste middelen om het lommerrijke beeld van de warmoezerij naar een concreet ruimtelijk resultaat te vertalen. Middels veel 'polderoverleg' is het plan uiteindelijk tot stand gekomen. Wij zijn behoorlijk trots op het resultaat.

Het cascoplan zal gezamenlijk met het Beeldkwaliteitplan de basis en het toetsingskader voor alle toekomstige ontwikkelingen vormen.

Maaslandse Dam maakt Nederland Mooier
15 oktober 2009

De selectie van het BKP voor de Innovatieregeling Mooi Nederland in het najaar van 2009 was een belangrijke ondersteuning van het project, zowel financieel als politiek. Ook de nominatie voor de Zuid-Hollandprijs 2009 droeg bij aan het verbreden van het draagvlak voor het plan, zeker omdat de goedkeuring van de Provincie een vereiste was. Ondertussen is met de realisatie van Maaslandse Dam begonnen.

BKP: Ondernemen in een Warmoezerij
23 juni 2009

De nieuwe nederzetting presenteert zich in het BKP als een lommerrijke, informele warmoezerij. Met dit concept grijpt het plan terug op het gebruik van het land voordat de kassen werden ontwikkeld. De warmoezenier bestelde een productiegebied dat net buiten de stad gelegen was en het ommeland voorzag van de daar geteelde groenten, fruit, pot- en perkplanten.

'Het plan', dat is het Beeldkwaliteitplan Maaslandse Dam. Nadat de Ontwikkelvisie door de begeleidingsgroep was goedgekeurd werd groen licht gegeven voor een verdere uitwerking. Op voorstel van onze stedenbouwkundige en directeur Ralf Hottenträger hebben wij géén vastgetimmerd Stedenbouwkundig Plan opgesteld maar werd gekozen voor een bottom-up oplossing: samen met toekomstige ondernemers heeft OD205 een BKP opgesteld. Om de beoogde hoge kwaliteit en inventivtiteit te borgen is op voorspraak van Ralf tevens een quality-team in het leven geroepen. Dit team met o.m. Eric Luiten en Pieter Boone heeft het proces en de resultaten nauwlettend gevolgd en van kritisch commentaar voorzien.

 

Op Maaslandse Dam wordt aan de traditie van de Warmoezerij aangesloten maar de productie wordt naar hedendaagse wensen vertaald en diensten toegevoegd; op een manier dat het gebied een recreatieve en economische oppepper bezorgd wordt. Ruimtelijk vormt  het groene casco in het BKP de hoofddrager, bestaand uit een uitgekiend netwerk van bomen, hagen, slootjes en ontsluitingsweggetjes. Binnen het groene casco vormen elf uitsparingen (de kamers) de contramal. In de kamers kunnen telkens één tot vier ondernemingen worden gevestigd waarbij de ondernemers tevens wonen!

De gebouwen vormen in het plan een verzameling van op de regio geënte, typerende bouwvolumes zonder in nostalgie te vervallen.

Ruimtelijk programatische visie
26 oktober 2008

In nauwe samenwerking met de begeleidingsgroep Maaslandse Dam, bestaande uit o.m. vertegenwoordigers van gemeente, ondernemersverenigingen, provincie en bewoners, is een ruimtelijk programatische visie opgesteld, waarin de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan zijn vastgelegd. Op basis van de eerste ruimtelijke verkenningen zijn in dit document financiële scenario's op basis van een grondexploitatiemodel opgesteld. Daarnaast is door Fabrique een merkkompas opgesteld, waarmee beoordeeld kan worden welke voorzieningen passend zijn en een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de gewenste identiteit van het gebied.

Maaslandse Dam Midden-Delfland

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuurhistorie   landelijk gebied   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Midden-DelflandPeriode: 2007-2011Producten: Stedenbouwkundige visie, beeldkwaliteitplan, Cascoplan, bestemmingsplanProgramma: groen raamwerk met 11 kamers voor elk 1 tot 4 lokale ondernemersVoor de gemeente Midden-Delfland hebben wij een ambitieus plan ontwikkeld: “Maaslandse Dam - ondernemen en leven in de Warmoezerij”.
De opgave was het ontwikkelen van een visie, een beeldkwaliteitplan en een cascoplan voor het voormalig kassengebied tussen de kernen Schipluiden en Maasland. De plannen komen voort uit het beleid van de gemeente zoals verwoord in de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025:
Midden-Delfland moet een landschap met A-kwaliteit worden.

Eén van de middelen om dat te bereiken is het saneren van verspreid liggende glastuinbouwlocaties. Maaslandse Dam is één van deze locaties. Maar het is ook de locatie die aangewezen werd voor woningbouw om de kosten van die glassanering te kunnen compenseren. De opgave voor ons was dan ook het combineren van kwaliteit en (bouw-) ontwikkeling op een kleine maar karakteristieke plek tussen de rivier de Gaag en de oude tramkade tussen Delft en het Westland; de Maaslandse Dam.