Zonneveld A1
11 juli 20161 / 4

De gemeente Eemnes heeft als doel om de uitstoot van Co2 in de gemeente te reduceren. Eén van de stappen om dit te realiseren is de aanleg van zonnevelden. Langs de A1 heeft de gemeente Eemnes de ruimte gevonden voor zo'n zonneveld, een locatie binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2011’.

Ons bureau is gevraagd om mee te denken over de landschappelijke inpassing, de mogelijkheden van dubbel ruimtegebruik én om middels een nieuw op te stellen bestemmingsplan deze ontwikkeling mogelijk te maken. Na verschillende overwegingen zijn we gekomen tot een drietal thema’s die aan de initiatiefnemer ter inspiratie worden meegegeven; Energie, Ecologie en Educatie.

Inmiddels is op 11 juli 2016 het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Wakkerendijk-Meentweg 2012 vastgesteld
26 juni 2012

Na een lang en intensief traject is het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012 gisteren vastgesteld in de raad. Het landelijke lint is daarmee voorzien van een actueel en toekomstbestendig juridisch kader. Bij vaststelling zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd, mede op basis van ingediende zienswijzen.

 

De cultuurhistorische waarden van deze karakteristieke Eemnesser dijkbebouwing zijn in het nieuwe bestemmingsplan zorgvuldig geborgd, zonder dat daarbij de toenemende vraag om flexibiliteit en functiewijziging te veel wordt ingeperkt. Toekomstbestendig, met oog voor historie.

Landelijk Gebied 2011 vastgesteld
24 april 2012

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 is gisteravond door de raad van de gemeente Eemnes vastgesteld. Na een laatste aanpassingsronde, waarin onder meer de mogelijkheden voor functieverbreding nog enigszins verruimd zijn, ligt er nu een welafgewogen en werkbaar plan voor de toekomst van het landelijk gebied van Eemnes. De belangen van de agrariërs én de belangen vanuit het oogpunt van landschap en natuur worden in het plan behartigd. Aangezien beide belangen soms op gespannen voet leven met elkaar, kan middels een aantal afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden in het plan bij elke voorgenomen ontwikkeling maatwerk worden geleverd. Zo wordt een antwoord gegeven op hedendaagse vraagstukken voor een uniek stukje landelijk gebied dat volop in beweging is.

Zorgvuldige procedure
26 januari 2012

Het ontwerpbestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012 is naar aanleiding van zienswijzen bij de eerste terinzagelegging en opmerkingen uit de raadscommissie opnieuw terinzage gelegd, teneinde een zorgvuldige procedure te doorlopen en een rechtszeker plan vast te kunnen stellen. Het bestemmingsplan biedt specifieke beschermingsregelingen voor cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke bebouwing, die het lint haar geheel eigen en unieke karakter geeft. Daarnaast wordt ruimte geboden voor functieverandering, voor nevenactiviteiten bij (voormalig) agrarische bedrijven en voor natuurontwikkeling.

Een grondige inventarisatie
4 mei 20101 / 2

De gemeente Eemnes heeft op basis van de reeds opgestelde voorontwerp bestemmingsplannen Landelijk Gebied 2010 en Wakkerendijk-Meentweg 2010 geconcludeerd dat een gedegen inventarisatie van de in de plangebieden gelegen percelen ontbreekt. Ons bureau is gevraagd deze inventarisatie van de voornamelijk agrarische en voormalig agrarische percelen alsnog uit te voeren en de bestemmingsplannen verder te brengen tot vaststelling. Op grond van de vigerende plannen, luchtfoto’s, WOZ-, KVK- en milieugegevens en een uitgebreid veldbezoek hebben wij de percelen functioneel en op gebouwniveau grondig geïnventariseerd. Met de informatie uit deze inventarisatieronde én de opmerkingen uit het vooroverleg en de inspraak zullen de voorontwerp bestemmingsplannen worden doorvertaald naar ontwerpbestemmingsplannen.  

Landelijk Gebied en Wakkerendijk-Meentweg Eemnes

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   cultuurhistorie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente EemnesPeriode: 2010-hedenProducten: bestemmingsplannenProgramma: landelijk gebied gemeente Eemnes (ca. 2.800 ha) en historisch lint Wakkerendijk-MeentwegActualisatie van bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van Eemnes en de lintbebouwing langs Wakkerendijk en Meentweg met specifieke aandacht voor landschaps- en natuurwaarden, functieverandering en -verbreding, paardenbeleid en cultuurhistorie en archeologie.