Nieuwe opdrachten voor Wieken
16 januari 2012

Voor de ontwikkeling van de tweede en laatste fase van Wieken zijn wij gevraagd een aantal opdrachten voor de gemeente uit te voeren. Voor het noordelijk van de eerste fase gelegen plangebied tussen de A1 en de A28 zullen wij nog voor de zomer een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een duurzaamheidsplan opstellen. We zijn verheugd onze ervaringen van fase 1 in te kunnen zetten bij de ontwikkeling van een  toekomstgericht en crisisbestendig Wieken-Noord!

...5 jaar later
10 mei 20101 / 4

De Wieken-Vinkenhoef grenst aan het beekdal van de Barneveldse Beek. Het in 2005 opgestelde landschapsplan ligt er tegenwoordig prachtig bij en zet in op een aantal gecombineerde functies: natuurontwikkeling, recreatief medegebruik, waterwinning en waterberging. De oude beekloop, de Horstbeek, is een hydrologische bufferzone die tevens verdroging van het beekdal tegengaat.

Wieken krijgt groene uitstraling
9 mei 20101 / 3

Het in 2005 opgestelde Beeldkwaliteitplan voor de nieuwbouw en openbare ruimte van bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef zorgt voor blije gezichten. Het robuuste raamwerk gebaseerd op het eeuwenoude slagenlandschap heeft een uitermate prettig en groen karakter en biedt plaats aan een breed palet van bedrijfsgebouwen.

Vanuit de lucht
30 mei 20061 / 3

De eerste ontwikkelingen op het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef en het natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal krijgen langzaam maar zeker vorm. Door het afgraven van natte laagtes, het aansnijden van kwelzones en het afplaggen van een deel van de teeltlaag kunnen zich vochtige tot natte, matig voedselrijke graslandmilieus ontwikkelen langs de Barneveldse Beek. Ook de contouren van het nieuwe bedrijventerrein tekenen zich af.

Utrechts Landschap natuur in Bloeidaal
6 april 2005

De keuze voor een compacte en doelmatige inrichting van het bedrijventerrein is gekoppeld aan een kleinschalige en relatief groene invulling van de randen (groene boorden) die de overgang vormen tussen bedrijventerrein en beekdal. In het beekdal zelf wordt natuurontwikkeling gestimuleerd en worden voorzieningen voor de waterhuishouding en waterwinning de katalysator voor de ontwikkeling van groen, natuur en recreatie in het stadsrandgebied.

www.utrechtslandschap.nl

Structuurplan voor 'werkstad' Hoevelaken
13 mei 20041 / 2

Met het structuurplan Wieken-Vinkenhoef is het laatste deel voor de 'werkstad' Hoevelaken vastgesteld. De uitbreidingslocatie ligt ten noordoosten van Amersfoort in de zuidelijke oksel van de A1 en A28. Het terrein van circa 80 hectare wordt modern functioneel ingericht, met veel aandacht voor een goede samenhang tussen werken en landschap.

Stedenbouwkundig plan vastgesteld
2 september 2000

In navolging op het structuurplan Wieken-Vinkenhoef is nu ook het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld door de Amersfoortse college van burgemeester en wethouders. Het Stedenbouwkundig Plan is volledig geënt op het landschappelijke slagenlandschap en zet door middel van het zuidelijk gelegen Bloeidaal zelfs in op nieuwe natuurontwikkeling.

Wieken-Vinkenhoef en Bloeidaal Amersfoort

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   duurzaamheid   visie   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente AmersfoortPeriode: vanaf 2002Producten: bestemmingsplan, studies, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, duurzaamheidsplanProgramma: 223 ha, waarvan 57 ha bedrijventerrein, een hydrologische buffer en een natuurgebiedSamen met het bestaande bedrijventerrein de Hoef en de ontwikkellocatie Vathorst ontstaat rondom het knooppunt Hoevelaken een werkstad. Voor het zuidoostelijke deel in de oksel van de A1 en de A28 zijn wij in 2002 met onze werkzaamheden begonnen. In een bestemmingsplan werd zowel het bedrijventerrein als het toekomstige natuurgebied vastgelegd. Zo is 'rood' aan 'groen' gebonden door bijvoorbeeld de waterberging van het bedrijventerrein op de rand van het natuurgebied te realiseren. Middels vastgelegde zichtlijnen wordt het bedrijventerrein aan het buitengebied gekoppeld en vice versa.